• ເມື່ອໝົດເວລາ, ລະບົບຈະບໍ່ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມຕໍ່ ແລະ ຈະສົ່ງຄຳຕອບໂດຍອັດຕະໂນມັດ