• Home
  • ລະບົບຖາມຕອບ

ກະທູ້ຖາມຕອບ

General

ສຳລັບເລື່ອງທົ່ວໆໄປທີ່ນັກຮຽນສາມາດຖາມໄດ້

Assignment

ຖາມຕອບກ່ຽວກັບວຽກບ້ານແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ນັກຮຽນຢາກເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມ

Economics

ຖາມຕອບເລື່ອງບົດຮຽນ, ຂ່າວສານ, ແລະ ທົ່ວໆໄປ ໃນເລື່ອງເສດຖະສາດ.

Finance

ຖາມຕອບເລື່ອງບົດຮຽນ, ຂ່າວສານ, ແລະ ທົ່ວໆໄປ ໃນເລື່ອງການເງິນ.

Business Management

ຖາມຕອບເລື່ອງບົດຮຽນ, ຂ່າວສານ, ແລະ ທົ່ວໆໄປ ໃນເລື່ອງບໍລິຫານທຸລະກິດ.

Marketing

ຖາມຕອບເລື່ອງບົດຮຽນ, ຂ່າວສານ, ແລະ ທົ່ວໆໄປ ໃນເລື່ອງການຕະຫລາດ.

Information Communication Technology

ຖາມຕອບເລື່ອງບົດຮຽນ, ຂ່າວສານ, ແລະ ທົ່ວໆໄປ ໃນເລື່ອງສາລະສົນເທດແລະການສື່ສານ.

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ